bultraf
Български Еnglish Deutsch

Политика

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Предмет и цел

В настоящият раздел се описва процеса на формирането и провеждане на Политиката по качеството, като средство за подобряване на резултатите от дейността на „БУЛТРАФ” ЕООД. Политиката по качеството на „БУЛТРАФ” ЕООД е отразена в Декларация на Управителя на Дружеството и е огласена.

Цел: Определяне от ръководството на стратегия за постигане на съответстващо качество на произвежданите от „БУЛТРАФ” ЕООД изделия.

Критерии: Политиката способства за осъзнаване и внедряване на целите по качество, представя отговорността на ръководството за качество и за осигуряване на ресурси за постигането на целите; включва постоянното подобряване по отношение на изпълнението на изискванията и очакванията на клиентите и на други заинтересовани страни.

Област на приложение: Всички структурни звена и целият персонал на дружеството.

Отговорности: Определянето и периодичната оценка на Политиката по качеството на дружеството се извършва от ръководството, а одобряването – от Управителя.

Основни Цели:

 • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;
 • създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • повишаване ангажимента на фирмата към обществото, като опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и постоянно подобрение на Системата за управление на качеството с изискванията на БДС EN ISO 9001.

Като резултат от успешното внедряване на СУК, ръководството очаква:

 • „БУЛТРАФ” ЕООД да демонстрира способност да произвежда изделия с желаното качество и постоянно да го поддържа и подобрява.
 • удовлетворяване на потребностите и интересите на персонала чрез осигуряване на съответстващо на личния принос на всеки заплащане на труда.
 • спазване на договорените с клиентите срокове за изработване на изделията;
 • постигане на изискваното качество на произведените изделия ;
 • свеждане на рекламациите до минимум и на разходите, свързани с тях;
 • повишаване на квалификацията на персонала;
 • осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда;
 • осигуряване на всички видове ресурси за изпълнение на поставените цели по качеството.

 

Политика по качеството

Мисията на „БУЛТРАФ” ЕООД е:

"ДА ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ И НАДВИШАВАТ ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ".

Визията на „БУЛТРАФ” ЕООД е свързана с конкурентоспособността:

„НИЕ РАБОТИМ С КЛИЕНТИТЕ СИ КАТО С ПАРТНЬОРИ И ИМАМЕ ВИЗИЯТА НА ДЪЛГОСРОЧЕН ПАРТНЬОР СЪС СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ” и постигаме: 

 • Срочност на изпълнението на договорените количества;
 • Гарантирано качество  

Ръкoводни принципи на Системата за управление на качеството:

 • БУЛТРАФ ООД е организация, насочена към клиентите;
 • Ръководството определя целите и насоките на дружеството;
 • Постигането на целите е резултат на по-висока ефективност на производствените процеси в дружеството;
 • Процесите в дружеството са идентифицирани, осъзнати и управлявани.

Политиката на управление на “БУЛТРАФ” ЕООД е насочена към пълно удовлетворяване на изискванията на всички клиенти, непрекъснато подобрение на качеството на предлаганите продукти и непрекъснато подобряване на условията на труд, чрез ефикасно използване на човешките, материални и финансови ресурси. За постигането на тази политика, ръководството с подкрепата на целият колектив на организацията изгради, внедри и поддържа система за управление на качеството.

Политиката на нашата организация е ориентирана към стабилизиране и непрестанно увеличаване на печалбата чрез ефективно производство и ефективни продажби, като по този начин отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане, както и поддържане на коректни взаимоотношения с нашите партньори.

Ръководството на дружеството разглежда като свои основни задачи:

 • Да гарантира осъществяването на политиката по качеството в рамките на една ефективна Система за управление на качеството;
 • Да планира и провежда диференцирано обучение на членовете на колектива;
 • Да осъществява контрол и оценка на Системата за управление на качеството като извършва периодично - един път годишно - цялостен анализ и оценка на ефективността на Системата за управление на качеството в т.ч. осъществяването на политиката по отношение на качеството и постигане на поставените цели.

Основните принципи, на които се подчинява управлението на качеството на БУЛТРАФ ЕООД са насочени към:   

 • ориентиране към Клиентите
 • ангажиране на сътрудниците
 • системен подход на управление
 • непрекъснато подобряване